מודעה למשרת מנכ''ל-ית
שאלון אישי למגישי מועמדות משרת מנכ''ל-ית
תקציב רשות ניקוז כרמל לשנת העבודה 2021
הנחל אמר דברו - השוואת עלויות שיקום נחל
דוח יישום חוק חופש המידע שנת 2020
פרוטוקול ישיבת מליאה בזום מיום 11.11.20
כשל תח' הידרומטריות - נחלים דליה ותנינים - שיטפון 5.1.20
מאזן 2019 חתום
מכרז מס' 2/2019
הזמנה להשתתפות במכרז לביצוע עבודות שימור, שִ חְ זוּר ושיקום גשר וילהלם ההיסטורי בשפך נחל תנינים
מכרז 1/2019
הזמנה להשתתפות במכרז לביצוע עבודות פיתוח לשיקום נחל דליה בתחום רשות ניקוז כרמל
נוסח פרסום בעיתונות
רשות ניקוז כרמל - מכרז לביצוע עבודות תחזוקה