מכרז מס' 2/2019
הזמנה להשתתפות במכרז לביצוע עבודות שימור, שִ חְ זוּר ושיקום גשר וילהלם ההיסטורי בשפך נחל תנינים
מכרז 1/2019
הזמנה להשתתפות במכרז לביצוע עבודות פיתוח לשיקום נחל דליה בתחום רשות ניקוז כרמל
נוסח פרסום בעיתונות
רשות ניקוז כרמל - מכרז לביצוע עבודות תחזוקה
רשות ניקוז כרמל
תקציב 2015 עם ביאורים
רשות ניקוש כרמל
מכרז 2015 להסדרת נחל דליה מעלה הר חורשן
רשות ניקוז כרמל
דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר 2014
פרוטוקול ישיבת מליאה
מיום 02/10/2015
רשות ניקוז כרמל
תקציב 2014 עם ביאורים
רשות ניקוז כרמל
פרוטוקול ישיבת מליאה אפריל 2014
רשות ניקוז כרמל
פרוטוקול ישיבת מליאה אוקטובר 2014
רשות ניקוז כרמל
מאזן 2014