דלג לתוכן ראשי

הזמנה להצטרפות למאגר יועצים ומתכננים

רישום למאגר הרשמי של רשות ניקוז כרמל

* בשלב זה המאגר סגור ואינו פתוח לרישום

הזמנה לקבלת הצעות להיכלל במאגרי יועצים של רשות ניקוז ונחלים כרמל

רשות ניקוז ונחלים כרמל להלן ("הרשות") מעוניינת לקבל הצעות לכניסה למאגר יועצים של הרשות בתחומים והקטגוריות המפורטים במסמך זה .

ההזמנה מיועדת ליחידים או תאגידים אשר עונים לדרישות ביחס לתחומם, המפורטות בנוסח הפנייה המלא המפורסם באתר להלן.

הצעות להיכלל במאגר היועצים של הרשות יש לשלוח בטופס דיגיטלי בדף זה. אין לשלוח מעטפות לרישום למאגר באמצעות הדואר או במסירה אישית .

טלפון לבירורים נוספים בקשר עם הזמנה זו: 04-9844575.

 

הזמנה לקבלת הצעות להיכלל במאגרי יועצים

של רשות ניקוז ונחלים כרמל

1. מהות ההזמנה ועיקרי ההתקשרות

1.1. רשות ניקוז ונחלים כרמל (להלן "הרשות") מזמינה בזאת יועצים בעלי השכלה וניסיון מקצועי בתחומם (להלן:" יועצים"), כמפורט בהזמנה זו להלן, להגיש הצעה לצורך צירופם למאגר היועצים של הרשות, בתחומים אשר מפורטים בנספח 4. על המציעים לציין לאיזה מאגר בכוונתם להתמיין, כל יועץ רשאי להגיש את הצעתו להכלל במאגר למספר תחומים ללא הגבלה (לעיל ולהלן: "מאגר היועצים" או "המאגר").

1.2. בכוונת הרשות להכניס למאגר היועצים המשתתפים אשר עונים על כל הדרישות המפורטות בסעיף 3 להלן ואשר ימצאו על ידה מתאימים להיכלל במאגר, בהתאם לניסיונם, כישוריהם ובקיאותם בתחום עיסוקם.

1.3. מובהר, כי עצם הכניסה למאגר וחתימה על הסכם המסגרת אינה מקנה למי מהיועצים שיכללו במאגר זכות לביצוע שירותים בפועל, בהיקף כלשהו, או לקבלת תמורה כלשהי.

1.4. מעת לעת, ככל שיהיה לרשות צורך בקבלת שירותי ייעוץ בתחום הרלוונטי ובכפוף לקבלת תקציב מתאים לקבלת השירותים, הרשות תבחר בספק מתוך המאגר בהתאם לנוהל הרשמי של הרשות ועל פי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לנהלי הרשות.

הרשות לא תהיה חייבת לפנות במסגרת הליך התמחרות כאמור לכל היועצים הכלולים במאגר או לשתף כל אחד מהיועצים במספר מינימלי של הליכי התמחרות או להעביר אליהם הזמנות עבודה בתדירות כלשהי ו/או היקף כספי כלשהו. כמו כן, הרשות איננה מתחייבת להעביר למי מהיועצים שיכללו במאגר הזמנות עבודה בהיקפים כלשהם או במועדים כלשהם, והיא שומרת על זכותה להזמין את השירותים מבעלי מקצוע שלא נכללים במאגר, לשנות את כמות היועצים הכלולים במאגר, לפרסם הזמנה נוספת להצטרף למאגר וכיו"ב, והכל על פי צרכיה ושיקול דעתה הבלעדי, ובכפוף לכל דין. בהגשת ההצעה, מוותרים המשתתפים במפורש על כל טענה ו/או דרישה בעניין זה.

1.5. במקרה של התמחרות ו/או נוהל אחר עליו תחליט הרשות, הרשות תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, למסור את כל השירותים נשוא ההתמחרות ליועץ מסוים או לפצל את השירותים נשוא ההתמחרות בין מספר יועצים שישתתפו בהתמחרות.

1.6. מובהר בזאת כי בעת העברת הזמנות עבודה חתומות ע"י הרשות, יחויבו הספקים אשר יבחרו ויצורפו למאגרי היועצים להשיב לרשות הניקוז באמצעות הצעת מחיר בתנאי השוק . ספק שהצעתו תבחר יחתום עם הרשות על הסכם עבודה מפורט.

1.7. עוד מובהר כי ספק במאגר היועצים אשר לא ייעתר להזמנות עבודה שתועברנה לו על ידי הרשות, ולא יענה בהצעת עבודה, יוצא ממאגר היועצים לפי שיקול דעתה הבלעדי של רשות הניקוז הרשות רשאית לדרוש מספק שנבחר להיכלל במאגר היועצים להציג בפניה אישור קיום ביטוחים ובכלל זה ביטוח אחריות מקצועית, לפני ביצוע כל עבודה בפועל.

2. הזמנה זו כוללת את הנספחים כדלקמן:

  • נספח מס '1 – טופס הצעת המשתתף;
  • נספח מס '2 – תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו – 1976;
  • נספח מס '3 – כתב הצהרה בדבר היעדר ניגוד עניינים וזיקה אישית;
  • נספח מס' 4 – תנאי סף מקצועיים לכל יועץ נדרש

3. תנאי סף להשתתפות בהליך

רשאים להשתתף בהליך אך ורק מציעים, יחידים או תאגידים, העונים בעצמם על כל דרישות הסף המפורטות להלן:

3.1. למציע ותק מקצועי במהלך 5 השנים האחרונות שקדמו למועד הגשת הבקשות בהליך זה, בתחום/קטגוריה (לפי העניין) בו הוא מבקש להירשם למאגר;

3.2. במהלך 3 השנים שקדמו להגשת ההצעה, המציע סיפק שירותים או ביצע עבודות בתחום או בקטגוריה בה הוא מבקש להירשם למאגר, עבור לא פחות משני גופים ציבוריים;

"גופים ציבוריים" –כל אחד מהגופים המנויים בסעיף 2(א) לחוק חובת מכרזים תשנ"ב-1992.

3.3. ככל שתחום העיסוק בו מבקש המציע להגיש בקשתו, מחייב לפי הדין קיומם של רישיון ו/או תעודה ו/או הרשאה ו/או רישום בפנקס או מרשם ו/או כל אישור אחר לפי הדין – על המציע להמציא עם בקשתו את האישור הרלוונטי.

3.4. המציע אינו מצוי בניגוד עניינים בכל הנוגע להתקשרותו עם הרשות.

3.5. במקרה שהמציע הינו אדם פרטי – הוא תושב ישראל.

3.6. במקרה שהמציע במכרז הוא תאגיד – התאגיד רשום כדין במרשם התאגידים הרלוונטי (רשם החברות או רשם השותפויות).

4. מסמכים שיש לצרף להצעה

4.1. על המשתתף לצרף להצעתו את המסמכים המפורטים להלן:

4.1.1. כל מסמכי הזמנה זו (לרבות הנספחים ולרבות הודעות ומסמכי הבהרה, אם הופצו) כשהם חתומים בתחתית כל עמוד, וכאשר התצהירים וכל הנספחים חתומים במקום המיועד לחתימת המשתתף.

היה המשתתף יחיד, יחתום תוך ציון שמו המלא וכתובתו ויצרף לכך את חתימתו, היה המשתתף תאגיד, יחתמו מורשי החתימה מטעם התאגיד תוך ציון שמם המלא, כתובת התאגיד וחותמת התאגיד.

4.1.2. קורות חיים מפורטים של המשתתף או במידה שהמשתתף הוא תאגיד או משרד יועצים, פרופיל של התאגיד או המשרד.

4.1.3. המלצות בכתב משלושה ממליצים שונים לכל הפחות, הכוללות התייחסות לעמידתו של המשתתף בלוחות זמנים ורמת שביעות רצונו של הממליץ מהמשתתף.

4.1.4. צילום ת.ז. של המשתתף או העתק תעודת התאגדות במקרה שהמשתתף הינו תאגיד. במקרה שהמשתתף הוא תאגיד יצורף בנוסף גם אישור עו"ד / רו"ח בדבר זכויות החתימה בשם התאגיד.

4.1.5. תעודת עוסק מורשה לפי חוק מס ערך מוסף, תשל"ו – 1975.

4.1.6. אישורים ברי תוקף על ניהול ספרי חשבונות ופנקסים על פי כל דין, לרבות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו – 1976 ואישור על ניכוי מס במקור.

4.1.7. טופס הצעת המשתתף בנוסח המצ"ב כנספח מס '1, כשהוא מלא וחתום על ידי המשתתף.

4.1.8. תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976, בנוסח המצורף כנספח מס'2 להזמנה זו.

4.1.9. שאלון בדבר היעדר ניגוד עניינים כשהוא מלא וחתום על ידי המשתתף, בנוסח המצורף כנספח מס' 3 להזמנה זו.

4.2. הרשות תהיה רשאית לדרוש מכל המשתתפים בהליך זה ו/או חלקם, השלמת מסמכים ו/או מידע חסר ו/או המלצות ו/או אישורים ו/או פרטים נוספים ו/או מסמכים נוספים ו/או הבהרות נוספות, לרבות בכל הקשור לניסיונו ויכולתו או להוכחת עמידתו של המשתתף בתנאי הסף, על פי שיקול דעתה ולשביעות רצונה המלא.

5. הגשת ההצעה

5.1. על המציע להגיש את הצעתו בטופס דיגטלי בדף זה בלבד.

מסמכים שלא יוגשו בדרך הנקובה לעיל, לא יתקבלו.

5.2. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה ובהגשתה תחולנה על המציע בלבד.

5.3. בעצם הגשת הצעתו, נותן המציע את הסכמתו לכל התנאים הכלולים במסמכי ההזמנה, ומוותר ויתור סופי, מוחלט ובלתי מסויג על כל טענה בקשר לכל תנאי ו/או הוראה הכלולים במסמכי ההזמנה לרבות סבירותם. כמו כן, הגשת בקשה כאמור כמוה כאישור, הסכמה וכהצהרה של המציע, שכל פרטי ההזמנה ומסמכי ההזמנה ידועים ונהירים לו וכי יש לו את כל הידע, הכישורים והיכולות המקצועיות והאחרות לביצוע השירותים הרלוונטיים.

6. בחינת ההצעות ובחירת המשתתפים שיצורפו למאגר

6.1. המציעים שיכנסו למאגר היועצים יהיו אלו אשר עומדים בכל תנאי הסף וימצאו על ידי הרשות מתאימים להיכלל במאגרי היועצים, בהתאם לניסיונם, כישוריהם ובקיאותם בתחום עיסוקם. הרשות שומרת על זכותה לכלול במאגר רק את היועצים שימצאו מתאימים על ידה.

6.2. הרשות תהיה רשאית לפנות לממליצים של המציע או למזמיני עבודות קודמות שהמציע ביצע עבורם שירותים (בין אם צוינו בהצעת המציע ובין אם לא), ולבקש מהם פרטים ומידע נוסף אודות המציע. המציעים ימסרו לרשות כל מידע ו/או מסמך שיתבקש על ידה והם מתחייבים לשתף פעולה עם הרשות, ככל שידרשו לכך. במקרה בו מציע יסרב לשתף פעולה כאמור, הרשות תהיה רשאית להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את הבקשה.

6.3. הרשות תהיה רשאית לזמן את המציעים, כולם או חלקם, לראיון בפני נציגי הרשות, במטרה להתרשם ממקצועיותו, בקיאותו בתחום וניסיונו הקודם של המציע.

6.4. הרשות שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לשקול בעת בחינת ההצעות, בין היתר, את ניסיונו המקצועי, כישוריו, טיב עבודתו, אמינותו וכן ניסיון עבר של המשתתף בהתקשרויות או בהליכים קודמים עם הרשות או חברות בבעלות הרשות או גופים אחרים.

6.5. הרשות תהיה רשאית לפסול מציע אשר לרשות היה ניסיון שלילי עמו.

7. הוראות כלליות

7.1. לקבלת פרטים נוספים או הבהרות בנושאים הקשורים להזמנה זו ניתן לפנות אל רשות ניקוז ונחלים כרמל, באמצעות דואר אלקטרוני office@rncarmel.co.il. יש לוודא קבלת הדוא"ל בטלפון מספר 04-9844550.

7.2. במסגרת הפנייה, על הפונה לציין את שמו וכתובת דואר אלקטרונית. תשובות לשאלות הבהרה יפורסמו במידת הצורך גם באתר האינטרנט של הרשות.

7.3. הרשות רשאית בכל עת להכניס שינויים ותיקונים במסמכי הזמנה זו, ביוזמתה או בהמשך לפניה שהתקבלה אצלה. שינויים ותיקונים כאמור יפורסמו באתר האינטרנט של הרשות, יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי ההזמנה, יחתמו על ידי המציע ויצורפו לבקשתו. מודגש כי האחריות לעקוב אחר פרסום השינויים באתר האינטרנט מוטלת באופן בלעדי על המציעים והמתעניינים.

7.4. הרשות לא תהיה אחראית לפירושים או הסברים בעל פה שניתנו או יינתנו למציעים או למתעניינים בנוגע להזמנה, ואלו לא יחייבו את הרשות. הרשות תהיה מחויבת אך ורק מסמכי ההזמנה ותשובות לשאלות הבהרה או הבהרות מטעם הרשות שנמסרו ו/או פורסמו בכתב.

7.5. כל שינוי או תוספת שייעשו על ידי המציע במסמך כלשהו ממסמכי ההזמנה, לרבות בתנאי הסכם המסגרת, או כל הסתייגות לגביהם, בין על ידי תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, לא יחייבו את הרשות והדבר עלול לגרום לפסילת ההצעה, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של הרשות.

8. הודעה על כניסה למאגר היועצים

8.1. הרשות תמסור למשתתפים שנבחרו להיכלל במאגר היועצים הודעות מתאימות על כניסתם למאגר. מובהר, כי הרשות תהא רשאית לפרסם את שמות היועצים הכלולים במאגר היועצים באתר האינטרנט של הרשות או בכל דרך אחרת, כפי שהיא תמצא לנכון.

8.2. ביצוע ההתקשרות עם הספק בטרם הוצאת הזמנת עבודה, תתבצע בכפוף לקבלת כל האישורים כדין על ידי הרשות.

9. ניהול מאגר היועצים וגריעה ממנו

9.1. מאגר היועצים יעודכן אחת לשנה וינוהל בהתאם לנהלי הרשות.

9.2. הרשות תהיה רשאית לגרוע מהמאגר יועצים שהרשות לא תהיה מרוצה מעבודתם ו/או יועצים שלא יהיו רשאים עוד לתת את השירותים הדרושים במסגרת הזמנה זו על פי כל דין ו/או יועצים שהרשות תהיה רשאית לבטל את ההתקשרות בהסכם המסגרת עימם בגין אחת או יותר מהסיבות המנויות בהסכם המסגרת, ובמידה שהוחלט על ביטול ההתקשרות כאמור.

אייל שני
מנכ"ל רשות ניקוז ונחלים כרמל

 

* בשלב זה המאגר סגור ואינו פתוח לרישום

הידעת?

כמה תושבים מתגוררים בשטח באחריות רשות ניקוז כרמל?

בשטח שבאחריות רשות ניקוז כרמל מתגוררים כ-300 אלף תושבים.

דילוג לתוכן