דלג לתוכן ראשי

לרשות ניקוז ונחלים כרמל דרוש/ה מנכ"ל/ית

גלול
צילום נחל תנינים

דרוש/ה מנכ"ל/ית

תוכן המכרז גם בקובץ המצורף

תאריך התחלה
01.11.2022
תאריך אחרון להגשה
11.11.2022
סטטוס
סגור
צורת הגשה
דוא"ל

רשות ניקוז  ונחלים כרמל היא תאגיד הפועל מכח חוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות, התשי"ג-1957 (להלן – חוק הניקוז). כמו כן הוטלו על הרשות תפקידים של "רשות נחל" מכח חוק רשויות נחלים ומעינות, התשכ"ה-1965. תפקידי רשות הניקוז הם לדאוג לניקוזו הסדיר של התחום שנקבע לה בצו המקים את הרשות, ולשם כך להקים, לשנות ולהחזיק ולפתח מפעלי ניקוז באותו תחום; במילוי תפקידיה אלה תפעל רשות הניקוז גם למניעת מפגעי בריאות. המודעה מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות, אך מיועדת לנשים ולגברים כאחד.

 

תפקידי המנכ"ל

א. לנהל את הרשות בהתאם לדין ולפי החלטות הנהלת ומליאת הרשות.

ב. לנהל ולפקח על הפעילות האדמיניסטרטיבית והמקצועית של עובדי הרשות.

ג. לייצג את הרשות כלפי הממשלה וכלפי כל גורם נוסף.

 

תנאי הסף לתפקיד

מי שהוא תושב ישראל שמלאו לו 25 שנה לפחות, שנתקיימו בו במצטבר שני התנאים הבאים, לעניין השכלה וניסיון:

1. השכלה – בעל תואר אקדמי באחד מן המקצועות הבאים: כלכלה, מינהל עסקים, משפטים, ראיית חשבון, מינהל ציבורי, הנדסה או לימודי עבודה, או בעל תואר אקדמי אחר בתחומי עיסוקה העיקרי של רשות ניקוז שהם : גיאוגרפיה, מדעי כדור הארץ, לימודי סביבה, חקלאות, תכנון ערים.

2. ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה:

(א) בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי;

(ב) בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי בנושאים כלכליים, מסחריים, ניהוליים או משפטיים;

(ג) בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה שהם: ניקוז, ניהול משאבי מים, סביבה, תשתיות, תכנון ערים.

חריג לתנאי ההשכלה – במקרים חריגים ניתן למנות מי שאין לו השכלה אקדמית, אם הוא בעל ניסיון מצטבר של שתים עשרה שנים לפחות, בתפקיד או בכהונה המתוארת בסעיף הניסיון, שמתוכן שש שנים לפחות – בגופים בעלי היקף פעילות שאינו נופל מזה של רשות הניקוז שבה הוא מועמד לכהן.

במקרים חריגים ניתן למנות מי שהוא אינו  בעל תואר אקדמי כאמור בסע' 1, אם הוא בעל ניסיון מצטבר של שתים עשרה שנים לפחות ב-15 שנים האחרונות בתפקיד בכיר או בכהונה כאמור בסעיף 2 לעיל, שמתוכן שש שנים לפחות – בגופים בעלי היקף פעילות של 20 מש"ח והכולל לפחות 10 עובדים, וועדת האיתור מצאה שקיימים נימוקים מיוחדים למינוי כאמור.

 

דרישות נוספות המהוות יתרון

1. הכרות עם עולם התכנון והבניה ו/או עם תחום התשתיות, ניקוז, מים, הנדסת סביבה.

2. ניסיון בהקמה /ייזום / ניהול של פרויקטי תשתית;

3. ניסיון בניהול ישיר של תקציב ועובדים בהיקף משמעותי;

4. עבודה מול דירקטוריונים/ועד מנהל/מועצת רשות;

5. ניסיון בהובלה/ליווי משא ומתן / הסכמים מול משרדי ממשלה / גופים ציבוריים/ שיתופי פעולה עם גופים ציבוריים;

6. ניסיון בהובלת תהליכים אסטרטגיים/תהליכי שינוי/מצבים משבריים;

7. תואר שני/שלישי באחד מהמקצועות כלכלה, מינהל ציבורי, מינהל עסקים, חשבונאות, משפטים, או בתחומי הפעילות של רשות ניקוז: הנדסה, גיאוגרפיה, מדעי כדור הארץ, לימודי סביבה, חקלאות, תכנון ערים.

8. היכרות עם רשות ניקוז ונחלים כרמל ומפעליה.

 

מסמכים להגשת המועמדות:

1. הגשת המועמדות תהא באמצעות הגשת טופס שאלון למילוי על ידי המועמד/ת לתפקיד מנכ"ל/ית רשות ניקוז ונחלים כרמל, אשר יימצא באתר האינטרנט של הרשות (דף הבית – רשות ניקוז ונחלים כרמל (nikuzcarmel.co.il) – לשונית אודות הרשות > מסמכים) כשהוא מלא וחתום, בצירוף קורות חיים מפורטים, מסמכים, תעודות ואישורים המעידים על תנאי הכשירות לתפקיד, שמות ופרטים של ממליצים, פירטי קשר וכל מסמך אחר הנראה למועמד כתורם לשקילת מועמדותו על ידי ועדת האיתור ובהתאם להוראות המפורטות בשאלון.

2. הרשות שומרת לעצמה זכות לזמן לראיונות את המועמדים שייראו לה מתאימים, על בסיס מסמכי ההגשה, וזאת בהתראה קצרה.

3. את טפסי המועמדות (שאלון ומסמכים ותעודות שיצרף המועמד) יש לסרוק ולהעביר כקבצי PDF למייל הרשות: manager@rncarmel.co.il

4. לשאלות בקשר לאופן ההגשה בלבד, ניתן לפנות במייל ל: manager@rncarmel.co.il

המועד האחרון להגשה הוא יום  ה' 11.11.21   עד השעה 16:00.

מסמכים שלא יוגשו באופן הנ"ל, ו/או שלא עד המועד הנ"ל, ייפסלו, לא ייפתחו ולא יידונו. מובהר בזה שמשלוח בדואר רגיל, או בפקס, אינו עונה על הדרישה לעיל בדבר הגשת המסמכים.

5. הרשות שומרת לעצמה את הזכות שלא לבחור מי מבין המועמדים לתפקיד.

כרמל סלע – יו"ר הרשות ויו"ר וועדת האיתור

 

הידעת?

כמה רשויות חברות ברשות ניקוז כרמל?

ברשות חברות כ- 15 רשויות מקומיות (ורשויות נוספות בחלקים מזעריים),

דילוג לתוכן