דלג לתוכן ראשי

מכרז כ"א 03/23 – מנהל.ת מחלקת תכנון ושיתוף ציבור

גלול
צילום שימור המעביר העותומני של נחל דליה לצד מעביר הנחל החדש בכביש 70
תאריך התחלה
29.05.2023
תאריך אחרון להגשה
18.06.2023
סטטוס
סגור
צורת הגשה
דוא"ל

ניתנת בזאת הודעה ע"י רשות ניקוז ונחלים כרמל ( להלן – "הרשות") על משרה פנויה של מנהל.ת מחלקת תכנון,  והזמנה להציג מועמדות לאיוש המשרה.

1. פרטי המשרה:

1.1. תפקיד: מנהל.ת מחלקת תכנון ושיתוף ציבור.

1.2. ממונה ישיר: מנכ"ל הרשות

1.3. היקף משרה: 100% משרה. נדרשת נוכחות פיזית במשרדי הרשות לפי היקף המשרה.

1.4. מהות התפקיד: אחריות על ניהול, גיבוש ויישום הליכי תכנון וסטאטוטוריקה ברשות הניקוז מתוך ראיה אינטגרטיבית של תחומי אחריות הרשות כמוגדר בחוק הניקוז הגנה מפני שטפונות, תשי"ח – 1957, במסגרת צו רשויות נחלים ומעיינות (הטלת תפקידי רשות נחל על רשויות ניקוז), התשס"ג- 2003, ובתקנות ובחוקים משלימים אחרים, לרבות אחריות על קידום תהליכי שיתוף ומעורבות ציבור סביב כלל הליכי התכנון והביצוע המקודמים על ידי הרשות.

1.5. תנאי שכר: על פי טווח השכר שנקבע על ידי האוצר 14,000 – 11,000 ₪

2. כללי:

מועמדים המבקשים להציג את מועמדותם למכרז, מתבקשים להגיש את המסמכים הבאים:

2.1. קו"ח שיכללו פירוט ניסיון מקצועי ותעסוקתי (בצירוף אסמכתאות).

2.2. תעודות המעידות על כישורי המועמד; השכלה, השתלמויות, וכיו"ב.

2.3. צילום תעודת זהות.

2.4. המלצות ממקומות עבודה קודמים.

3. תנאי סף:

3.1. השכלה: בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחו"ל בהנדסה אזרחית או אדריכלות או תואר שני בתכנון ערים ואזורים.

3.2. ניסיון מקצועי: 4 שנות ניסיון מקצועי רלוונטי לפחות

3.3 ניסיון ניהולי: 3 שנות ניסיון בניהול צוות עובדים בכפיפות ישירה ו/או יועצים חיצוניים.

4. נא לציין בכותרת הדוא"ל את שם המועמד המלא ואת שם המשרה. פניות מתאימות בלבד תיענינה. רשות ניקוז ונחלים כרמל שומרת על זכותה להאריך את המועד להצגת מועמדות למשרה האמורה. בקשות שתגענה ללא הפרטים כאמור ו/או לאחר המועד לעיל, לא תטופלנה ולא תובאנה לדיון בפני ועדת בחינה.

5. רשות ניקוז ונחלים כרמל אינה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי ושומרת על זכותה להפסיק בכל עת את הליכי המכרז בכל שלב.

6. הוראות מכרז זה כפופות להוראות הממונה על השכר במשרד האוצר, ולכן ככל שידרשו שינויים כלשהם במכרז ע"י משרד האוצר, הם ישולבו במכרז.

7. הוראות מכרז זה יהוו חלק בלתי נפרד מן ההתקשרות בין המועמד לבין רשות ניקוז ונחלים כרמל, והמועמד/ת אשר ימצאו מתאימים אפשר שיידרשו לחתום על הסכם התקשרות.

8. הליכי המכרז:

8.1. המכרז יתקיים בפני ועדת כ"א.

8.2. את ההצעות יש להגיש בהתאם למפורט לעיל.

8.3. הועדה שומרת על זכותה לדחות הצעות של מועמדים שאינן עומדות בתנאי מכרז זה.

8.4. הועדה שומרת על זכותה לדרוש מן המועמדים, לעבור ראיונות, מבחני מיון והתאמה טרם ועדת הבחינה.

8.5. המועמדים שהצעותיהם יעמדו בתנאי הסף וימצאו מתאימים יוזמנו לראיון. על אף האמור מובהר כי הועדה שומרת על זכותה לזמן רק חלק מהמועמדים לראיון, וזאת בהתאם להתרשמותה מהמסמכים שיוגשו על ידי המועמד, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של הועדה.

9. דרישות התפקיד:

9.1. הכרת חוק התכנון והבנייה, חוק הניקוז וחוקי מקרקעין נוספים

9.2. הכרות טובה עם מערכות ממ"ג (GIS)

9.3. ידע בתוכנות ניהול פרויקטים

9.4. יכולת למידה ועבודה באופן עצמאי.

9.5. דייקנות בביצוע.

9.6. יכולות ארגון, תיאום ובקרה.

9.7. יכולת הצגת נושא והכנת מצגות מקצועיות ברמה גבוהה.

9.8. יכולת עבודה בצוות עם גורמי פנים וחוץ ובעלי תפקידים בכירים.

9.9. יחסי אנוש טובים וייצוגיות.

9.10. כושר מנהיגות ויכולת הובלה.

9.11. עבודה בשעות לא שגרתיות במידת הצורך.

9.12. יצירתיות ביוזמות ובשיתופי פעולה.

9.13. היכרות עם עולם התוכן של איכות הסביבה.

9.14. ניסיון בעבודה עם קהילות.

10. פירוט אחריות:

קידום מדיניות התכנון של רשות הניקוז והנחלים והטמעתה בתכניות במרחב, תוך יצירת שיתופי פעולה, שותפויות, והסכמות רחבות ככל האפשר סביב כל תכנית ו/או פרויקט.

10.1. הובלת הליכי התכנון הפיזי והסטאטוטורי ברשות.

10.2. הבנה באקו-הידרולוגיה (יתרון)

10.3. ייצוג הרשות בוועדות התכנון והטמעת עקרונות תכנון אגני בתכנון ארצי, מחוזי ומקומי.

10.4. ליווי תכנוני והטמעת מדיניות הרשות בפרויקטי פיתוח לאומיים .

10.5. פיקוח, בקרה, מעקב וקידום תוכניות סטאטוטוריות .

10.6. יכולת הובלת תוכניות אב וניהול סיכונים בתחומי עיסוק הרשות.

10.7. אחריות לקידום תכנון של הרשות בלוחות זמנים קצרים.

10.8. יכולת יצירת שיתופי פעולה בנושאים תכנוניים (מול רשויות עירוניות, חברות ממשלתיות, גופים חיצוניים – רמ"י, רט"ג וכד') תוך שמירה על אינטרס הרשות.

10.9. הטמעת היבטים סביבתיים / אקולוגיים בתוכניות ע"פ סמכויות הרשות כרשות הנחל.

10.10. בדיקה ואישור תוכניות המוגשות לרשות בהיבטי ניהול נגר ומתן מענה בלוח זמנים קצר.

10.11. חשיפה ותיאומים של הפעילויות ברשות הניקוז והנחלים כרמל למול כלל הגורמים הפעילים במרחב (רשויות מקומיות, רט"ג, קק"ל, ארגונים ירוקים, ועדות חקלאיות ועוד…)

10.12. קידום שיתופי פעולה, הסכמות והבנות עם כלל בעלי העניין הרלוונטיים סביב כל תכנית ו/או פרויקט.

10.13. ייעוץ למנכ"ל הרשות בנושאים סטטוטוריים

10.14. כל נושא אחר כפי שיתבקש על ידי מנכ"ל הרשות

כל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה וכן להפך.

יש להגיש את המועמדות בצירוף קורות חיים, תעודות והמלצות לא יאוחר מיום ראשון 18.6/2023 בשעה 16:00 למייל Eyal@rncarmel.co.il. רק פניות מתאימות תענינה.

 

אייל שני
מנכ"ל
רשות ניקוז ונחלים כרמל

הידעת?

מהו שטח רשות ניקוז כרמל

השטח באחריות הרשות משתרע על פני  528,303 דונם

תגיות

דילוג לתוכן